PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÜNYASI > Lise Üniversite > Kimya

Adsorpsiyon

Kimya
Adsorpsiyon, Adsorpsiyon [COLOR="Red"][CENTER]Adsorpsiyon Nedir? - Adsorpsiyona Etki Eden Faktörler - Fiziksel ve Kimyasal Adsorpsiyon[/CENTER][/COLOR] Adsorpsiyon işlemleri, adsorbentler ile çözeltilerin birbirini nasıl etkilediklerini ve adsorbentlerin çözümsel optimizasyonunda kullanılışının önemini tarif eder Teorik ve deneysel eşitlikler ile izoterm bilgisinin karşılıklı ilişkileri pratik çalışmalarda istenir Katı veya akışkanlar içinde moleküller her yönden çekildikleri için, bu çekim kuvvetleri dengededir Oysa, fazlar arası yüzeyde, moleküllere etki eden çekim kuvvetleri farklılık göstermektedir Bu yüzden malzemenin derişimi ara yüzeye yakın bölgede ara yüzeyi ve Adsorpsiyon adsorpsiyon, adsorpsiyon nedir, adsorpsiyon ısısı nasıl bulunur, adsorpsiyona etki eden faktörler, adsorpsiyonu etkileyen faktörler, fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon arasındaki farklar, gaz adsorpsiyonu, kimyasal adsorpsiyon, tek tabakalı adsorpsiyon nedir, yüzey olayları, yüzey serbest enerjisi nedir, çözeltiden adsorpsiyon ile gaz fazından adsorpsiyon arasındaki fark, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
16.06.10 12:55 Yazan: xSABAHLAROLMASINx
Adsorpsiyon

Sponsorlu Bağlantılar

Adsorpsiyon


[COLOR="Red"][CENTER]Adsorpsiyon Nedir? - Adsorpsiyona Etki Eden Faktörler - Fiziksel ve Kimyasal Adsorpsiyon[/CENTER][/COLOR]

Adsorpsiyon işlemleri, adsorbentler ile çözeltilerin birbirini nasıl etkilediklerini ve adsorbentlerin çözümsel optimizasyonunda kullanılışının önemini tarif eder Teorik ve deneysel eşitlikler ile izoterm bilgisinin karşılıklı ilişkileri pratik çalışmalarda istenir

Katı veya akışkanlar içinde moleküller her yönden çekildikleri için, bu çekim kuvvetleri dengededir Oysa, fazlar arası yüzeyde, moleküllere etki eden çekim kuvvetleri farklılık göstermektedir Bu yüzden malzemenin derişimi ara yüzeye yakın bölgede ara yüzeyi oluşturan fazlar içerisindeki yığın derişiminden farklıdır Dolayısıyla katı yüzeylerine değmekte olan gazlar, sıvılar veya bunların içerisinde çözünmüş olan maddeler bu yüzeyler tarafından tutulur Katı yüzeyindeki atom ve moleküllerin etkileşim kuvvetlerinden dolayı adsorbsiyon katı yüzeyinde meydana gelir Yüzey tarafından tutunan , gaz veya sıvı olabilir Adsorbsiyon, malzeme(lerin) derişiminin ara yüzeyde (katı yüzeyinde) yığın derişimine göre artışı şeklinde tanımlanabilir Yüzeyde tutunan malzemeye “adsorblanan maddde” ve üzerinde adsorbsiyonun gerçekleştiği katıya “adsorbent” ismi verilmektedir
Adsorbsiyon, adsorbe edilenin yüzeyde tutulmasını sağlayan kuvvet çeşitlerine göre “fiziksel
adsorbsiyon” ve “kimyasal adsorbsiyon “ olmak üzere ikiye ayrılır

Fiziksel Adsorbsiyon
Adsorbe edilen malzeme zayıf van der Walls kuvvetleri yardımı ile yüzeyde tutulmaktadır İşlem tersinirdir ve işlem şartlarının değiştirilmesi ile adsorbe edilen malzeme kolaylıkla yüzeyden uzaklaştırılabilir Fiziksel adsorbsiyon ekzotermik bir olaydır Adsorbe edilen molekül başına yaklaşık 10 000 kalori gibi düşük bir adsorbsiyon ısısı ile karakterize edilir Fiziksel adsorbsiyon işleminin tersine, yüzeyde derişimin azalmasını gösteren “negatif adsorbsiyon” ile de sıkça karşılaşılmaktadır
Bu işlem “desorbsiyon” olarak isimlendirilmektedir Genellikle yüzey serbest enerjisinde artışa neden olan bileşenler veya işlem şartları (adsorbe edilen, T, P, derişim) negatif adsorbsiyona yol açar Her iki türlü yüzey olayları (yüzey derişimi artışı ve azalması) “sorbsiyon” terimi ile ifade edilmektedir

Kimyasal Adsorbsiyon
Adsorblanan taneciklerin, adsorblanan yüzeyine rastlayan atomlar tarafından kimyasal bağ ile tutunması ile oluşan adsorbsiyon şeklidir Kimyasal bağın dayanıklılığı farklılıklar göstermektedir Bununla beraber oluşan bağlar fiziksel adsorbsiyondaki bağlardan kuvvetlidir Kimyasal adsorbsiyon genellikle katı-katalizörlü reaksiyon sistemlerinde karşılaşılır Adsorbsiyon enerjisi adsorbe edilenin molu başına 20 000 - 100 000 kalori arasındadır Bu değer de -olayın ekzotermik ve endotermik olmasına bağlı olarak- kimyasal reaksiyonlardaki reaksiyon ısısı ile yaklaşık aynı değerdedirKimyasal adsorbsiyon “aktif adsorbsiyon” olarak da tanımlanır ve genellikle heterojen katalizörler ile etkileşim ile meydana gelir
Kimyasal adsorbsiyon yalnızca bir tabakalı olabildiği halde, fiziksel adsorbsiyon bir tabakalı veya çok tabakalı olabilir Fiziksel adsorbsiyon genellikle tersinir bir olaydır İşlem şartlarının (derişim, P, T vb) değiştirilmesi ile desorbsiyon meydana gelirken kimyasal adsorbsiyon, kuvvetli bağ oluşumu söz konusu olduğu için tersinmez bir işlemdir Fiziksel adsorbsiyon genellikle sıcaklık yükseltilmesi ile azaldığı halde, kimyasal adsorbsiyon, adsorbsiyonun ekzotermik veya endotermik olmasına ve aktivasyon enerjisine bağlı olarak sıcaklık yükseltilmesi ile artış veya azalma gösterebilir
Fiziksel adsorbsiyon (özellikle düşük derişim aralıklarında ayırmanın gerekli olduğu durumlarda)
önemli endüstriyel ayırma işlemlerinin temelini teşkil etmektedir Belirli katıların karışım içerisinden bazı malzemeleri seçici olarak adsorbe edebilme özelliği ayırma işleminin temel prensibidir Su buharının havadan veya diğer gazlardan uzaklaştırılması, endüstriyel gaz karışımı içerisindeki karbondioksit, kükürtdioksit gibi safsızlıkların giderilmesi, gaz ve sıvı karışımlardan istenmeyen kokuların uzaklaştırılması, şeker çözeltisinin renginin giderilmesi, organik sıvılar içerisinde çözünen suyun uzaklaştırılması endüstriyel uygulamalar arasında yer alan tipik örneklerdir Kimyasal adsorbsiyon ile özellikle katı katalizör uygulamalarında önemli bir yer tutmaktadır Adsorbsiyon bir yüzey işlemi olduğu için adsorblama gücü yüzey özelliklerinin önemli bir fonksiyonundur Adsorbantın yüzey özellikleri arasında adsorbsiyon işlemini etkileyen en önemli parametre yüzey alan değeridir ve artan yüzey alan değeri ile adsorbsiyon miktarı artış gösterir
Dolayısıyla gözenekli malzemeler veya çok ufak parçalara bölünmüş katılar yüksek adsorbsiyon kapasitesi sağlamaktadırlar Spesifik yüzey alanı 10 ile 1500 m2/g arasında değişen değişik gözenekli malzemeler adsorbent olarak kullanılabilir Sıkça kullanılan adsorbentler arasında aktif kömür, silika(SiO2), alumina (Al2O3), zeolit ve moleküler elekler yer almaktadır Bir katı tarafından adsorblanan akışkan madde miktarı, adsorbe eden ve edilenin yapısına, adsorbe edenin yüzey özelliklerine, adsorbe edilenin yığın derişimine, işlem sıcaklığı ve basıncına
bağlıdır Adsorbsiyon verileri genellikle “adsorbsiyon izotermi” şeklinde sunulur Sabit sıcaklıkta birim adsorbent miktarı tarafından adsorblanan miktarın denge çözelti derişimi (veya basıncı) ile ilişkisi “adsorbsiyon izotermi” olarak bilinir

Adsorpsiyonu Etkileyen Faktörler
pH: Adsorpsiyonu etkileyen en önemli faktörlerden biridir Hidranyum ve hidroksil iyonları kuvvetli adsorbe olduklarından, diğer iyonların adsorpsiyonun da çözelti pH’ı etkilidir Ayrıca asidik ve bazik bişeliklerin iyonizasyon derecesi de adsorpsiyonu etkiler

Sıcaklık: Adsorpisyon işlemi genellikle ısı veren bir tepkime biçiminde gerçekleşir Bu nedenle azalan sıcaklık ile adsorpsiyon büyüklüğü artar Açığa çıkan ısının genellikle fiziksel adsorpsiyonda yoğuşma veya kristalizasyon ısıları mertebesinde, kimyasal adsorpsiyonda ise kimyasal reaksiyon ısısı mertebesinde olduğu bilinmektedir

Yüzey Alanı: Adsorpisyon bir yüzey işlemi olduğundan, adsorpsiyon büyüklüğü spesifik yüzey alanı ile orantılıdır Adsorplayıcının partikül boyutunun küçük, yüzey alanının geniş ve gözenekli yapıda olması adsorpsiyonu arttırır

Çözünen maddenin cinsi ve özellikleri: Çözünen maddenin çözünürlüğü, adsorpsiyon dengesi için kontrol edici bir faktördür Genel olarak, çözünen maddenin adsorpsiyon hızı ile, sıvı fazdaki çözünürlüğü arasında ters bir ilişki vardır Bu “Lendelius” kuralıdır Çözünürlük arttıkça çözücü-çözünen bağı kuvvetlenir, adsorpsiyon derecesi azalır Çoğu zaman, herhangi bir organik bileşiğin zincir uzunluğu arttıkça suda çözünürlüğü azalır Çünkü, karbon sayısı arttıkça, bileşik hidrokarbona daha çok benzer Bu çözünen cinsi ve adsorpsiyon arasındaki bağıntıyı belirten ikinci temel ifadedir (Traube Kuralı) Hidrokarbon yapı ağır bastıkça da çözünenin hidrofob özelliği artar Hidrofob maddeler tercihli olarak adsorplanır

İyonlaşma arttıkça, adsorpsiyon azalır Yüklü türler için adsorpsiyon minumum, nötral olanlar için maksimumdur


Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
14.09.10 15:50 Yazan: Deniz
Adsorpsiyon Nedir?

Adsorpsiyon Nedir?


Adsorpsiyon Nedir?
Adsorpsiyonu Etkileyen Fktörler


Atom, iyon ya da moleküllerin bir katı yüzeyinde tutulmasına adsorpsiyon, tutunan taneciklerin yüzeyden ayrılmasına desorpsiyon, katıya adsorplayıcı(adsorbent), katı yüzeyinde tutunan maddeye ise adsorplanan(adsorben) adı verilir

Adsorpsiyon olayı sabit sıcaklık ve sabit basınçta kendiliğinden gerçekleşti için, adsorpsiyon sırasındaki serbest entalpi değişimi daima negaitf işaretlidir Diğer taraftan, gaz ya da sıvı ortamında daha düzensiz olan tanecikler katı yüzeyinde tutunarak daha düzenli hale geldiğinden, adsorpsiyon sırasındaki entropi değişimi de daima negatif işaretlidir

Metaller ve plastikler de dahil olmak üzere bir kristal yapıya sahip olsun ya da olmasın tüm katılar az veya çok adsorplama gücüne sahiptirler Adsorplama gücü yüksek olan bazı doğal katılar kömürler, killer, zeolitler ve çeşitli metal filizleri yapay katılar ise aktif kömür, moleküler elekler(yapay zeolitler), silikajeller, metal oksitleri katalizörler ve bazı özel seramikler şeklinde sıralanabilir

Çözeltiden bir katıya adsorpsiyon, belirli bir çözücüde çözünen katı sistemi için iki belirgin özelliğin birinin ya da ikisinin sonucu olarak oluşur Bunlar;

1 Adsorpsiyon için ana sürücü güç, çözücüye göre çözünenin hidrofobik özelliği
2 Katı için çözünenin yüksek bir ilgiye sahip olmasıdır

Adsorpsiyona etki eden bu iki ana nedenin her biri değişen derecelerde etkili olabilir Adsorpsiyonda ana sürücü güç katı maddenin çözünene karşı ilgisinden kaynaklanır Bu yüzey olayı, çözünenin adsorbente elektriksel çekilmesinden, Van Der Waals çekiminden ya da kimyasal yapıdan kaynaklanır

Adsorpsiyonu Etkileyen Faktörler

pH: Adsorpsiyonu etkileyen en önemli faktörlerden biridir Hidranyum ve hidroksil iyonları kuvvetli adsorbe olduklarından, diğer iyonların adsorpsiyonun da çözelti pH’ı etkilidir Ayrıca asidik ve bazik bişeliklerin iyonizasyon derecesi de adsorpsiyonu etkiler

Sıcaklık: Adsorpisyon işlemi genellikle ısı veren bir tepkime biçiminde gerçekleşir Bu nedenle azalan sıcaklık ile adsorpsiyon büyüklüğü artar Açığa çıkan ısının genellikle fiziksel adsorpsiyonda yoğuşma veya kristalizasyon ısıları mertebesinde, kimyasal adsorpsiyonda ise kimyasal reaksiyon ısısı mertebesinde olduğu bilinmektedir

Yüzey Alanı: Adsorpisyon bir yüzey işlemi olduğundan, adsorpsiyon büyüklüğü spesifik yüzey alanı ile orantılıdır Adsorplayıcının partikül boyutunun küçük, yüzey alanının geniş ve gözenekli yapıda olması adsorpsiyonu arttırır

Çözünen maddenin cinsi ve özellikleri: Çözünen maddenin çözünürlüğü, adsorpsiyon dengesi için kontrol edici bir faktördür Genel olarak, çözünen maddenin adsorpsiyon hızı ile, sıvı fazdaki çözünürlüğü arasında ters bir ilişki vardır Bu “Lendelius” kuralıdır Çözünürlük arttıkça çözücü-çözünen bağı kuvvetlenir, adsorpsiyon derecesi azalır Çoğu zaman, herhangi bir organik bileşiğin zincir uzunluğu arttıkça suda çözünürlüğü azalır Çünkü, karbon sayısı arttıkça, bileşik hidrokarbona daha çok benzer Bu çözünen cinsi ve adsorpsiyon arasındaki bağıntıyı belirten ikinci temel ifadedir (Traube Kuralı) Hidrokarbon yapı ağır bastıkça da çözünenin hidrofob özelliği artar Hidrofob maddeler tercihli olarak adsorplanır

İyonlaşma arttıkça, adsorpsiyon azalır Yüklü türler için adsorpsiyon minumum, nötral olanlar için maksimumdur

Adsorpsiyon işlemleri, adsorbentler ile çözeltilerin birbirini nasıl etkilediklerini ve adsorbentlerin çözümsel optimizasyonunda kullanılışının önemini tarif eder Teorik ve deneysel eşitlikler ile izoterm bilgisinin karşılıklı ilişkileri pratik çalışmalarda istenir


 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 03:20.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz