PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > PaylaşTR Genel > İslam Dünyası > İslam Genel

tarikatlar ve kurucularinin alfebatik listesi!!

İslam Genel
tarikatlar ve kurucularinin alfebatik listesi!!, tarikatlar ve kurucularinin alfebatik listesi!! Abbâsiyye: Ebû'l-Abbas Ahmed b Muhammed b Abdirrahman b Ebibekr el-Ensârî el-Belensî el-Endelüsî (633/1235-6) Medyeniyye'nin koludur Âdiliyye: Bedreddin Muhammed b Ömer b Ahmed el-Âdilî el-Abbâsî (970/1562) Afîfiyye: Abdülvehhâb b Abdissamed el-Afifi el-Merzûkî (1180/ 1766-7) Şâzeliyye'nin koludur Ahmediyye: Ebû'l-Ferhad Ahmed b Ali b İbrahim el- Hüseynî el-Bedevî (675/1276) Şâzeliyye'nin koludur "Bedevlyye" de denir Ahmediyye: Manisa civan Göl Marmarası nahiyesinden Ahmed Şemseddin Efendi (910/1504- 5) Halvetiyye'nin koludur Ahmediyye: Bkz "Müceddidiyye" Ahmediyye: Bkz "Rıfâiyye" ve tarikatlar ve kurucularinin alfebatik listesi!! abdullah şattar, ahmediyye tarikatı, gucdüvani konuyu görüntüle.ahmediye tarikatı, halveti+karabasi+kollari+hasan+al+basri, tacuddin b. zekeriya taciyye, tarikat listesi, tarikatlar listesi, tarikatler listesi, tarikatı ahmediyye, yunusiyye, yunusiyye tarikatı, yunusiyye zikri, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
01.04.06 21:57 Yazan: FoReWeR
tarikatlar ve kurucularinin alfebatik listesi!!

Sponsorlu Bağlantılar

tarikatlar ve kurucularinin alfebatik listesi!!


Abbâsiyye: Ebû'l-Abbas Ahmed b Muhammed b Abdirrahman b
Ebibekr el-Ensârî el-Belensî el-Endelüsî (633/1235-6) Medyeniyye'nin koludur

Âdiliyye: Bedreddin Muhammed b Ömer b Ahmed el-Âdilî el-Abbâsî (970/1562)

Afîfiyye: Abdülvehhâb b Abdissamed el-Afifi el-Merzûkî (1180/
1766-7) Şâzeliyye'nin koludur

Ahmediyye: Ebû'l-Ferhad Ahmed b Ali b İbrahim el- Hüseynî el-Bedevî (675/1276) Şâzeliyye'nin koludur "Bedevlyye" de denir

Ahmediyye: Manisa civan Göl Marmarası nahiyesinden Ahmed Şemseddin Efendi (910/1504-
5) Halvetiyye'nin koludur Ahmediyye: Bkz "Müceddidiyye"

Ahmediyye: Bkz "Rıfâiyye"

Ahrâriyye: Ubeydullah b Mahmud b Şihâbiddin el-Hüseynî et-Taşkendî el-Ahrâr 895/1490)
Nakşibendiyye'nin koludur

Amûdiyye: Ebû İsa Sa'id b İsa el-Ammâlî el-Sıddîkî Medyeniyye'nin koludur

Assâliyye: Ebu'l-Abbas b Ali el-Harîrî el-Assâlî eş-Şâfiî (1048/ 1142)

Assâliyye: Ahmed b Ali el-Harîrî el-Assâlî eş-Şâfiî (1048/1639) Cemâliyye-i Halvetiyye'nin koludur

Aşûriyye: Seyyid Sâlih Aşûr el-Mağribî et-Tunusî (7/13 asır) Desûkiyye'nin koludur

Ayderûsiyye: Ebûbekr el-Ayderûs (909/1503) Kübreviyye'in koludur

Aziziyye: İzzeddin Abdülaziz b Ahmed ed-Dirini ed-Demiri eş Şâfiî er-Rıfâî
(694-1295)

Rıfâiyye'nin koludur

Bahâiyye: Bkz "Nakşibendiyye"

Bahşiyye: Muhammed b Muhammed b Ahmed el-Bahşi el Halebi, (1098/1687) Cemâliye'nin koludur

Batâ'ihiyye: Bkz, "Rıfâiye""

Bayramiyye: Hacı Bayram Veli (833/1496), Ankara'da Safeviyye'nin koludur

Bedeviyye: Bkz "Ahmediyye"

Bedriyye: Ebû Ömer Bedreddin Muhammed b Mekkî (1044/1634)

Bekriyye: Ebû'l-Mekârim Muhammed el-Bekrî (944/1586) Vefâiy-ye'nin koludur

Bekriyye: Şemseddin Mustafa el-Bekrî (1162/1749) Karabaşiyye'nin koludur

Bektaşiyye: Hacı Bektaş Velî (738/1337-8), Yeseviyye'nin koludur

Beyâniyye: Ebû'l-Beyan Muhamed b Mahfûz ed-Dımeşkî (551/1156)

Beyyûmiyye: Ali Nureddin b Şeyhi'I-Hicaz el-Beyyûmî (1182/1768-9) Halebiyye'nin koludur

Bistâmiyye: Bâyezid Bistâmi (261 /874) "Tayfûriyye" de denir

Buhûriyye: Muhammed el-Buhari er-Rûmî (1039/1629-30) Ramazâ-niyye'nin koludur

Burhâniyye: Bkz "Desûkiyye"
Buzurgân: Bkz "Nakşibendiyye"

Câhidiyye: Câhidî AhmedEfendi (1070/1659-60) Cemâliye'nin koludur

Cebertiyye: Şerefuddin Ebû'l-Ma'rûf İsmail b İbrahim b Abdisselam el-Cebertî el-Kureşî el- Haşimi el-Yemenî ez-Zebidî (806/1403) Ekberiyye'nin koludur

Cehriyye: Çin ve Türkistan'da Yeseviyye'den çıkan ve cehrî zikri tercih eden tarikatlere verilen isim

Celvetiyye: Aziz Mahmut Hüdâî (1038/1628), Üsküdar'da Safeviyye'nin koludur

Cemâliyye: Muhammed Hamîdüddin el-Cemalî el-Bekrî, Çelebi Halife Aksarayî (899/1493) Halvetiyye'nin koludur

Cemâliyye: Cemaleddin Efendi (1164/1750-1), Edirneli Uşşâkiyye'nin koludur

Cerrâhiyye: Nureddin Mehmed Cerrahi, b Abdillah er-Rumî (1084/ 1672) İstanbul'da Ramazâniyye'nin koludur

Cihangiriyye: Hasan Burhanedin Efendi (1074/1663-4), Cihangirli Ramazâniyye'nin koludur

Cüneydiyye: Ebû'l-Kasım Cüneyd b Muhammed el-Harrâz el-Bağdadî (298/910-11)

Çerkeşiyye: Hacı Mustafa Efendi (1229/1813-4), Çankırı'nın Çerkeş kazasından, Nasûhiyye'nin koludur

Çeştiyye: Ebû Abdillah el-Çeştî (355/966)

Çeştiyye: Muîneddin Muhammed Acmirî (633/1236) Hindistan'da

Derdiriyye: Ebû'l-Berakât Şihabeddin Ahmed b Ahmed ed Derdîrî el-Adevî (1201/1786-7) Hefneviyye'nin koludur

Desûkiye: Burhaneddin İbrahim b Ebi'1-Mecd ed, Desûkî (686/ 1287) Şâzeliye'nin koludur Burhâniyye de denir

Derbiyye: Ebû'l-Hasan Ali b Hıdır ed-Deybi el-Hazrecî (719/1319)

Dussukiyye: Bkz (Desûkiyye:"

Dücâniyye: Seyyid Ahmed ed-Dücânî (987/1579) Meymûniyye'nin koludur

Ebberiyye: Ebû Reşid Kutbuddin el-Behberî (573/1177)

Edhemiyye: Ebû İshak İbrahim b Edhem el-Belhî (161/778 veya 166/683)

Ehdeliyye: Seyyid Ebû'l-Hasan Ali b Ömer el-Ehdeli (1164/1750-1) Kadiriyye'nin koludur

Ekberiyye: Muhyiddin İbnü'l-Arabi el-Endelüsî (638/1240) "Muhyi-viyye" de denir

Ensâriyye: bkz "Hereviyye"

Erdebiliyye: Bkz "Safeviyye"

Esediyye: Ebû Muhammed Abdullah b Ali el-Esedi (7/13 asır) Kadiriyye'nin koludur

Eşrefiyye: Abdullah b Eşref b Muhmmed er-Rûmî (874/1469) Eşre-foğlu Kadiriyye'nin koludur

Fazliyye: Seyid Cemaleddin Muhammed b Fazlilah el-Hindî el-Ber-hemburî (1029/1619-20)

Feyziyye: Feyzüddin Hüseyin el-Semmânî (1309/1891-2) Semmâniy-ye'nin koludur "Hülvetiyye"de
denir

Firdevsiyye: Rükneddin el-Firdevsî (724/1323-4) Kübreviyye'nin Hindistan koludur

Garîbiyye: Muhammed Garîbullah el-Hindî (731/1331) Kadiriyye'nin koludur

Gavsiyye: Hamideddin Muhammed b Hatirüddin el-Hüseynî, Gav-su'1-Hidi (932/1526)Şettariye'nin Hindistan kolu

Gavsiyye: Ebû'l- Gays Sa'id b Süleyman b Cemil (7/13 asır) Kadiriyye'nin koludur

Gâziyye: Ebû'l-Kasım Ahmed el-Gilâlî (932/1526) Şâzeliyye'nin Faskoludur

Gazzâliyye: Ebû Hâmid Zeynüddin Muhammed b Muhamed et-Tûsiel-
Gazzâli (505/1111)Cüneydiyye'nin koludur

Gülşeniye: İbrahim Gülşeni (940/1533) Rûşeniyye'nin koludur

Haccâciyye: Ebû'l-Haccâc Yusuf b Abdirrahman el-Kureşi el-Mehdeviel-Mağribi (642/1244-5)

Hâcegâniyye: Hâce Abdülhalik el-Gücdüvani (617/1220)

Hafifiyye: Ebû Abdillah Muhammed b Hafi f ez-Zebbî eş-Şirazi(371/982)

Hafiyye: Nakşibendiyye'nin Çin ve Türkistan'daki adı

Halebiye: Ahmed b İbrahim el-Ahmedi el-Halebi eş-Şâfii (10/16asır) Ahmediyye'nin koludur

Hâlidiyye: Ebû'1-Baha Ziyâedin Hâlid b Ahmed b Hüseyin el-Osmani el-Şehrizori (124/1826-7) Nakşibendiyye'nin koludur

Hâlisiyye: Ziyaeddin Abdurrahman et-Tabibani el-Kerkükî (1276/1858-9) Kadiriyye'nin koludur

Halvetiyye: Ebû Abdillah Siracedin Ömer b Ekmeliddin Gilani el-Halveti (750/ 1349-50)
Horasan ve Türkiye'de Sühreverdiyye'nin koludur Rûşeniyye, Cemâliyye, Ahmediyye
ve Şemsiyye diye dört ana kola ve otuz kadar kollara ayrılmıştır

Hamzaviyye: Bkz "Melâmiyye"

Harfiyye: Ebû'l-Hasan Ali b Ahmed en-Necib el-Herefi el-Meresi (63/1239)

Harîriyye: Ali b Ebi'l-Hasan b Mansur el-Basri el-Hariri (645/ 1247,8)Rıfâiyye'nin koludur

Harrâziyye: Ebû Sa'id Ahmed b İsa El-Harrazi el-Bağdadî (286/899)

Hayâtiyye: Mehmed Hayâti Efendi Ramazaniyye'nin koludur

Hefneviyye: Şemsedin Muhammed b Salim b Ahmed eş, Şafii el-Mısrî el-Hefni (1181/1767-8) Cemâliye'nin Mısır koludur

Hemedâniyye: Ali-i Hemedânî (787/1385) Kübreviyye'nin koludur

Hereviyye: Abdullah el-Ensari el-Hervi (481/1088) Ensariyye de denir

Hevvâriyye: Ebû Bekr b Hevvâr el-Hevvârî el-Betâyihî (760/1358)

Hilâliyye: Muhammed Hilal el-Hemedânî (1147)1734) Kadiriye'nin koludur

Hudâiyye: Bkz "Celvetiyye"

Hulvetiyye: Bkz "Feyziyye"

İbrâhimiyye: İbrahim Efendi, Kuşadalı (1264/1849)Çerkeşiyye'ninkoludur

İdrîsiyye: Ahmed b İdris el-Fasi (125/ 1836-7)

İkaaniyye: Kemal el-İkaani (974/1566-7) Yeseviyye'nin koludur

İlmiyye: Ebû Muhammed Mevlay Abdullah eş-Şerif b İbrahim el-İlmî(12/18 asır)

Şâzeliyye'nin koludur

İshâkiyye: Ebû İshak İbrahim b Şehriyar el-Kazeruni (426/1035) Hafiyye'nin koludur

Kadiriyye: Abdulkadir el-Gîlânî (561/1166) Cüneydiyye'nin koludurYemen, Somali, Irak,
Hindistan, Anadollu, Mağrib ve Sudan'da yayılmıştır

Kalenderiyye: Cemâleddin Sâvî (630/1232) Daha önce var ise de bu
zat tarafından bir tarik haline getirilmiştir Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanmıştır

Karabişiyye: Ali Aladdin Karabaş Veli (1097/1686) Şa'baniyye'nin koludur

Kâsâniyye: Şemsedin Ahmed el-Kâsâni (949/1542-3) Ahrariyye'nin
koludur Kassâriyye: Bkz: "Melâmetiyye"

Katnâniyye: Hasan el-Katnani (747/1346) Rıfâiyye'nin koludur

Keyâliye:
İsmail er-Rıfâi, el-Keyyâl (7/13 asır) Rıfâiyye'nin koludur

Koneviyye: Sadreddin-i Konevi er-Rûmî (672/1273)

Kuşeyriyye: Ebû'l-Kasım Abdülkerim Kuşeyri (465/1072)

Kübreviyye: Necmedin Kübra (618/1221) Cüneydiyye'nin koludur"Zehebiyye" de denir

Kümeyliyye: Kümeyi b Ziyad (82/701)

Mazhariyye: Şah Şemseddin Habibulah Cân-ı Cânân'-ı Mezherî ed-Dıhlevî (1195/1781) Müceddidiyye'nin koludur

Medâriyye: Bedîüddin Şah Medar (840/1438) Hindistan'da yayılmıştır

Medyeniyye: Ebû'l-Medyen Şuayb b Hüseyin el-Mağribi el-Ensari(873/1468-9)

Mehdeviyye: Ebû Muhammed b Abdilaziz b Ebibekr el-Kureşi el-Mehdevi (621/1224)

Melâmetiye: Ebû Salih Hamdun Kassar (271/884-5)

Melâmiyye: Bosnalı Şeyh Hamza Bâli (969/1561-2) Türkiye'de Bayramiyye'nin kolu olarak kurulmuştur "Hamzaviyye" de denir

Meşîşiyye: Meşiş el-Hasani el-İdrisi (624/(1226) Medyeniyye'nin koludur

Mevleviyye: Mevlânâ Celâleddin Rûmi (672/1273) Oğlu Sultan Veled(721/1312-3) tarafından
kurulmuştur

Meymûniyye: Ebû'l-Hasan Ali b Meymun el-Mağribî el-Fâsî el-İdrisî(917/1511-2)
Medyeniyye'nin koludur

Mısiryye: Bkz "Niyaziyye"

Muhâsibiyye: Ebû Abdillah Hâris b Esedi'l-Muhâsibi (243/857-8)

Murâdiyye: Muhammed Murad b Ali el-Hanefui el-Buhari el Keşmiri(1132/1719-20)

Muslihiyye: Muslihiddin Mustafa, Tekirdağlı (1099/1688)
Sinaniyye'nin koludur

Müceddidiyye: Bedreddin Ebû'l-Abbas Ahmed b Abdilehad el-Faruki Kabuli-i Sirhindi,
İmam Rabbani, Müceddid-i Elfi Sâni(1034/1624) Ahrâriyye'nin koludur

Nakşibendiye: Bahaeddin Nakşibend (791/1389), Türkistanda "Bahâiyye" de denir

Nasuhiyye: Nasûhi Muhammed el-Halveti (1130/1718) Karabaşiy-ye'nin koludur

Neveviyye: Muhyiddin Ebû Zekeriyya Yahya b Şe*****din en Nevevi (670/1270-1)

Şâzeliyye'nin koludur

Niyâziyye: Niyâzi Muhammed Mısrî (1105/1694) Ahmediyye'nin koludur, "Mısriyye'de denir

Nurbahşiyye: Muhammed Nurbahş el-Buhârî (869/1465) Kübreviy-ye'nin Horasan koludur

Nuriye: Ebû'l-Hasan Ahmed b Muhammed en-Nûrî (295/907-8)

Nûriyye: Nuridin Abdurrahman el-İsferaini (639/1241-2) Kübreviy-ye'nin koludur

Nusîsiyye: Muhammed en-Nusûs (1058/1648)


Ramazâniyye: Karahisarlı Şeyh Ramazan (1025/1616) Ahmediyye'nin koludur

Râşidiyye: Ahmed b Yusuf er-Râşidi (927/1521) Zerrûkiyye'nin koludur


Reslâniyye: Reslan b Ya'kub el-Ca'beri (695/1296) Ukeyliyye'nin koludur


Rıfâiyye: Seyyid Ahmed er-Rıfâi (578/1182) Merkezi olan Basra'dan Suriye ve İstanbul'a yayılmıştır "Ahmediye" ve "Beta'ihiyye"de denir


Rûmiyye: İsmail Rûmi b Ali et-Tusi (0153/1643)


Rüşeniyye: Dede Ömer Rûşenî (892/1487) Halvetiyye'nin koludur


Rükniyye: Rükneddin Alâuddevle Ahmed b Muhammed es-Simnânî(736/1336)
Kübreviyye'nin koludur


Sâbiriyye: Alâaddin Ali Ahmed Sâbir el-Kelbîrî (609/1291) Çiştiyye'nin koludur

Sa'diyye: Sa'deddin Muhammed el-Cibâvî (736/1335) Rıfâiyye'nin koludur

Safeviyye: Safiyyüdin el-Erdebili (735/1334) Sühreverdiyye'nin koludur


Sa'ûdiyye: Ebû Sa'üd b Ebi'l-Aşâyir el-Vâsıti el-Bâirini (644/ 1246)Rıfâiyye'nin koludur

Sâviyye: Ahmed b Muhammedel-Maliki es-Savi (1241/1825-6) Derdiriyye'nin koludur

Sayyadiyye: İzzeddin Ahmed es-Sayyad (670/1271-2)

Sehliyye: Ebû Muhammed Sehl b Abdilah et-Tüsteri (283/ 896)

Selâhiyye: Abdullah Selâhaddin er-Rûmi Efendi, Balıkesirli
(1196/1783)
Ahmediyye'nin koludur

Semmâniyye: Ebû Abdülkerim Muhammed el-Medeni es-Semmani(1189/1775) Şâzeliyye'nin
Mısır koludur

Senûniyye: Muhammed b Ali el-Haseni el-İdrisi (1276/1859) Büyük Sahra'da mücâhidler
tarikati Kadriyye'nin koludur

Seyyâriyye: Ebû'l-Abbas Kasım el-Mehdi es-Seyyâr (342/953)

Sezâiyye: Hasan Sezâi Efendi, Edirneli (1151/1738) Gülşeniyye'nin koludur

Sinâniyye: İbrahim Ümmi Sinan el-Halveti (976/1568-9)
Ahmediyye'nin koludur Sûfiyye: Ebû Hâşim Sofi el-Kûfî (155/772)

Suûdiyye: Ebû's-Suûd b Şa'ban et-Tayyib (644/1246)

Suhreverdiyye: Abdülkâhir Es-Sühreverdi (563/1168) ve Ömer es-Sühreverdi (632/1234)
Kadiriyye'nin koludur

Sünbüliyye: Zeyneddin Yusuf Sünbül Sinan Efendi (936/1529 30)
Cemâliye'nin koludur

Şa'baniyye: Şeyh Şa'ban-ıVeli, Kastamonulu (976-1568) Cemaliyye'nin koludur Şa'raniyye: Abdülvahhab eş-Şa'rani (973-1565)

Şattariyye: Abdullah eş-Şattar (818/1415) Hindistan, Sumatra ve Cava'da

Şâzeliyye: Ali b Abdillah Ebû'l-Hasan el-Mağribi eş-Şâzeli (564/1256)Medyeniyye'nin koludur
Mağrib, Mısır, İstanbul, Romanya, Nube ve Komor adalarında yayılmıştır

Şemsiyye: Şeyh Şemseddin-i Sivasi (1006/1597-8) Halvetiyye'nin koludur

Şernubiyye: Şihabeddin'Ebû'l-Abbas Ahmed eş-Şernubi el Maliki el-Burhani (994/1586)


Burhaniyye: (Desûkiyye)nin koludur

Şeybâniyye: Ebû Muhammed Yunus b Yusuf eş, Şeybani (619/1222) "Yunusiyye"de denir

Şinnâviyye: Ebû Abdillah Muhammed eş-Şinnâvi (1028/1619) Ahme-diyye'nin koludur

Tâciyye: Taceddin Zekeriyya el-Naşibendi el-Hindi (1050/1640) Ahrâriyye'nin koludur Tayfûriyye: Bkz "Bistâmiyye"

Tâziyye: Ebû Sâlim İbrahim et-Tâzi (1205/1709) Medyeniyye'nin koludur

Ticâniyye: Şihabedin Ahmed et-Ticani (1227/1812) Halvetiyye'nin Cezayir, Fas koludur

Uceliye: Ebû'l-Abbas Ahmed b Musa b Ucayl ez-Zuvali el-Yemeni
(690/1291) Kadiriyye'nin koludur

Ukaliyye: Ukayl el-Manici b Şihabidin Ahmed el-Batayihi (540/1145)Harraziyye'in koludur

Uşşakiyye: Hasan Hüsameddin-i Uşşaki (1001/1592-3) Ahmediyye'nin koludur

Üveysiyye:Veysel Karani

Vefâiyye: Ebû'l-Hasan Ali b Muhammed Vefa el-Ensari el-Haseni el-Kureşi (807/1404-5)

Şazeliyye'nin koludur
Vefâiyye: Ebû'1-Vefa Muhammed el-Mağribi el-İskenderi, Mısırlı(765/1364) Yâfi'iyye: Arifüddin Abdullah el-Yafii (768/1367) Kadiriyye'nin koludur Yeseviyye: Ahmed Yesevi (562/1166)
Yûnisiyye: Bkz "Şeybâniyye"
Zahidiyye: Tâciddin İbrahim ez-Zâhid el-Gilânî (690/1291) Ekberiy-ye'nin koludur Zeyniyye: Zeyneddin Hâfi (838/1434-5) Sühreverdiyye'nin Bursa'da-ki koludur Zıl'iyye: Safiyüddin Ahmed b Ömer Zıl'i (1071/1660)
Zühriyye: Ahmed Zührî, Kayserili (1157/1744) Muslihiye'nin koludur

Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
06.04.06 14:37 Yazan: ferishtach
Re: tarikatlar ve kurucularinin alfebatik listesi!!

Re: tarikatlar ve kurucularinin alfebatik listesi!!


uşşâkî de bir gülüm
aşık oldum bülbülüm
yıl geçiyor her günüm
böyle halim perişan


FATİH kardeş diyek HAY
devam zikre deme vay
dil mülkünde günle ay
böyle halim perişan


allah razı olsun kardeşbir derviş olarak buranın müdavimi olacam inşallahbi kaç gündür net yoktune oldu bitti hiç haberim yokbayağı da değişiklik var forumdayapandan ve emeği geçen herkesten RABBİM razi olsunonları cennetin en mükemmel köşklerinde bulundurmakla şerefyab eylesin(amin)

 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 15:06.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz