PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÜNYASI > Lise Üniversite > Gıda

Mikrobiyolojik Ekim

Gıda
Mikrobiyolojik Ekim, Mikrobiyolojik Ekim Mikrobiyolojik Ekim, Sayım ve Boyama Yöntemleri MİKROORGANİZMA EKİM YÖNTEMLERİ ve SAYIMI: Tanım: Gıda maddesi üzerinde bulunan mikroorganizmaların sayılarının belirlenmesi amacıyla yapılan ekim işlemidir Gıda Bilimi ve Endüstrisi ile İlişkisi: Bir gıda maddesinde mikroorganizma sayısı belirlenerek o gıdanın gıda tüzüğünde belirtilen değerlere uygunluğunun saptanarak, sağlıklı olup olmadığı belirlenir Gıda Örneklerinde Toplam Bakteri Sayımı: Özet: Bu yöntem fermente gıdalar gibi doğal niteliği yönünden yüksek sayıda mikroorganizma içerenler dışında bir çok gıdada kalite kriteri olarak kullanılır ve Mikrobiyolojik Ekim kültür ekim çeşitleri, mikrobiyoloji ekim çeşitleri, mikrobiyoloji kültür ekim yöntemleri, mikrobiyoloji kültür ekimi, mikrobiyoloji kültür ekme işlemi, mikrobiyolojide ekim, mikrobiyolojide kültür ekimi, mikrobiyolojide çift ekim yapılan mikroorganizmalar, mikrobiyolojik ekim yayma plak yöntemi, mıkrobıyolojik su ekimi, mıkrobıyolojıde kültürekımı, su mikrobiyolojik analizde dökme plak yöntemii, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
16.11.06 19:28 Yazan: stanger34
Mikrobiyolojik Ekim

Sponsorlu Bağlantılar

Mikrobiyolojik Ekim


Mikrobiyolojik Ekim, Sayım ve Boyama Yöntemleri

MİKROORGANİZMA EKİM YÖNTEMLERİ ve SAYIMI:
Tanım: Gıda maddesi üzerinde bulunan mikroorganizmaların sayılarının belirlenmesi amacıyla yapılan ekim işlemidir
Gıda Bilimi ve Endüstrisi ile İlişkisi: Bir gıda maddesinde mikroorganizma sayısı belirlenerek o gıdanın gıda tüzüğünde belirtilen değerlere uygunluğunun saptanarak, sağlıklı olup olmadığı belirlenir
Gıda Örneklerinde Toplam Bakteri Sayımı:
Özet:
Bu yöntem fermente gıdalar gibi doğal niteliği yönünden yüksek sayıda mikroorganizma içerenler dışında bir çok gıdada kalite kriteri olarak kullanılır Yöntemlerde belirtilen besi ortamlarına ekilen gıda örneği seyreltimleri belli süre ve sıcaklıkda, aerobik koşullarda inkübe edilir Toplam bakteri sayımında, dökme ve yayma plak teknikleri gibi kültürel sayım yöntemleri kullanılır
1 Dökme Plak Yöntemiyle Toplam Bakteri Sayımı:
Materyal:
· Mikroskop
· Otoklav
· Etüv(220°C’ye kadar ayarlanabilir)
· Su banyoları
· Stomacher veya blender
· Bunzen beki
· Steril pens
· Tüp karıştırıcı
· Steril drigaski , özeler
· Cam veya plastik steril petriler
· Steril pipetler
· Deney tüpleri ve tüp taşıyıcıları
· Erlen, beher
· Plate Count Agar(PCA),EMB
· Mercimek
Metot:
Ø 10g gıda maddesi tartılır ve 90ml fizyolojik su içine konur Bu karışım stomacher’de homojenize edilir Bu dilisyon –1 dilisyonudur
Ø –1 dilisyonundan 1ml alınır ve içinde 9 mlt fizyolojik su bulunan deney tüpüne aktarılır Bu –2 dilisyonudur
Ø –2 dilisyonundan 1 ml alınarak içinde 9 ml fizyolojik su bulunan deney tüpüne aktarılır Bu –3 dilisyonudur
Ø Üzerlerine seyreltim değerleri yazılmış petri kutularına –1,-2,-3 dilisyonlarından 1’er ml konulur Petriler üzerindeki numaralar seyreltim numaraları ile aynı olmalıdır
Ø Agarlı besi ortamı kaynar su banyosunda 45°C’ye kadar soğutulur Her petriye 15-20 ml besi yeri dökülür
Ø Petrilere hafif salınım hareketi verilerek örnek ile besi yerinim karışması sağlanır
Ø Besi ortamı katılaştıktan sonra petriler ters çevrilerek 25°C’ de 24-48 saat inkübe edilir

Kullanılan Çözeltiler:
Plate Count Agar (PCA):
Trypton 5 gr
Yeast agar 2,5 gr
Glukose 1 gr
Agar 15 gr
Destile su 1 lt

Eosin Methylen Blue Agar (EMB):
Pepton 10 gr
Laktoz 10 gr
K2HPO4 2 gr
Agar 15 gr
Eosın Y 0,4 gr
Methylen Blue 0,065gr
Destile su 1 lt
2 Yayma Plak Yöntemiyle Toplam Bakteri Sayımı:
Materyal:
Gerekli cihaz ve malzemeler dökme plak yönteminde anlatıldığı gibidir Yalnız burada besi yeri olarak DRBC agar kullanılır Bu besi yeri ile küfler sayılır
Metot:
Ø –1,-2,-3 dilisyonları daha önce anlatıldığı gibi hazırlanır
Ø Boş petrilere 15-20 mlt besi yeri dökülür Besi yerinin donması beklenir ve üzerine her dilisyondan 0,1 er mlt pipetle aktarılır
Ø Petrilere 0,1 er mlt örnek koyulduğu için bir kez daha seyreltim yapılmış gibi sayılır ve petrilere koyulan seyreltim derecesinden bir düşük sayı ile numaralandırılır:-1® -2
Ø Koyduğumuz örnekleri drigaski ile agarın yüzeyine yayarız
Ø 25°C de 5-7 gün inkübe edilir


Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
16.11.06 19:28 Yazan: stanger34

Kullanılan Çözeltiler:
DRBC Agar:
Glukoz 10 gr
Bakteriyolojik pepton 5 gr
KH2PO4 1 gr
MgSO47H2O 0,5 gr
Rose bengal 0,5 mlt
Dikloran 1 mlt
Kloram fenikol 0,1 gr
Agar 15 gr
Damıtık su 1000 mlt

3 Direkt Ekim Yöntemi:
Materyal:
· Malt Extract Agar(MEA)
· Nohut
· Diğer materyaller daha önceki yöntemlerde kullanılan materyallerdir

Metod:
Ø Behere 50 gram nohut konur Üzerini kaplayacak kadar %4’lük NaOCl ile 1 dakika boyunca çalkalanır
Ø Daha sonra bu çözelti dökülüp nohutlar beher içinde steril su çalkalanır
Ø Steril su dökülüp tekrar steril su eklenir, çalkalanır ve dökülür
Ø Beş adet nohut steril bir pensle alınıp dikkatli bir şekilde besi yerine konulur Nohutların petri kutusu içinde kaymamasına, birbirlerine değmemesine ve besi yerinin nohutlar dikilirken yırtılmamasına özen gösterilmelidir

Kullanılan Maddeler:
Malt Extract Agar:
Malt Extract 30g
Agar 20g
Destile su 1 lt


Mikroorganizma sayısının belirlenmesi:
Petri kutusunda sayım yaparken bakteriler ve mayalar için 25-250 koloni gelişmiş petriler seçilirken, küfler için ise 10-25 koloni gelişen petriler seçilir Mikroorganizma sayısı aşağıdaki formül ile bulunabilir:
Mos sayısı (cfu/g) = Petrideki koloni sayısı * petri kutusuna ekilen miktar (ml) /seyreltme oranı

Hata Kaynakları:
· Dökülen besi yerlerinin petri kutusuna iyi dağıtılamaması
· Katı parçacıklar bulunan besi yeri dökülmesi
· Yeterli seyreltme yapılamaması
· Sayım yaparken dikkat edilmemesiBOYAMA YÖNTEMLERİ ve MİKROORGANİZMALARIN BOYANMASI:
Tanım:
Mikroorganizmaların pek çoğu renksiz olduklarından normal ışık mikroskobu ile görülmeleri zordur Mikroorganizmaların mikroskopta görünür hale getirilmesi için preparat hazırlandıktan sonra uygun boya çözeltileriyle boyanmaları işlemine “mikroorganizmaların boyanması”denir
Boya bir benzen halkasına bağlı kromofor ve okzokrom gruplarını taşıyan organik bir bileşiktir Kromofor grup moleküle renk özelliği verir, ancak bu bileşik renkli olmasına rağmen henüz boya karakterinde değildir Bu maddenin herhangi bir ortama tutunma özelliği yoktur Bu özellik okzokrom grubu ile sağlanır Okzokrom grubu moleküle elektrolitik çözünme özelliği vererek tuz meydana getirilmesini sağlar Okzokrom grubu boyanın renk tonunu değiştirebilir Ancak rengin ortaya çıkmasını sağlayamaz
Boya Çeşitleri:
· Bazik Boyalar: Bazik fuksin, Kristal violet, Metilen mavisi, Safranin
· Asit Boyalar : Nigrosin, Eosin, Asit fuksin
· Nötr Boyalar : Giemsa, Leishman

16.11.06 19:28 Yazan: stanger34

Gıda Bilimi ve Endüstrisi ile İlişkisi:
Boyama yöntemleri ile mikroorganizmaların sınıflandırılması ve tanımlanması, genel olarak şeklinin gözlenmesi mümkündür Boyama ile bir gıda ürününün ekim işleminden sonra açığa çıkan kültürlerden şüphe duyulanların hangi mikroorganizmalar olduğu belirlenir Böylece insan sağlığı açısından güvenilir bilgiler elde edilebilir Ayrıca boya maddeleri mikroorganizmaların boyanmasının dışında başka amaçlar için de kullanılmaktadır Örneğin trifenil içeren bazı boyalar bazı mikroorganizmalar üzerine öldürücü etkiye sahip olduklarından, mikroorganizmaların izolasyonunda besi yerine inhibitör ajan olarak ilave edilmektedir Böylece istenmeyen mikroorganizmaların gelişmesini önleyerek besi yerine seçici özellik kazandırır

Boyama Yöntemleri:
· Basit Boyama
· Gram Boyama
· Endospor Boyama
· Flagella Boyama
· Kapsül Boyama
· Küf Boyama

1 Gram Boyama
Tanım:
Mikrobiyolojide çok kullanılan bir yöntemdir Bakteriler bu yöntemle iki gruba ayrılırlar Mor-menekşe renge boyanmış mikroorganizmalar gram pozitif, pembeye boyananlar ise gram negatif olarak tanımlanırlar Bazı mikroorganizmaların yaşlandıkça gram reaksiyonlarında değişiklik olabileceğinden 18-24 satlik genç kültürlerden hazırlanan preparatlar kullanılmalıdır

Materyal:
· Lam
· Öze
· Besiyerinde bakteri kültürü (PCA petrisinde)
· Boya çözeltileri: Crystal violet, gramın iyot çözeltisi, safranin veya sulu fuchsin
· %95’lik etil alkol
· Kurutma kağıdı
· İmmersiyon yağı
· Mikroskop(100Xobj)

Metod:
a)Preparat Hazırlanması:
Ø Temiz bir lam üzerine öze ile bir damla steril fizyolojik tuz çözeltisi damlatılır
Ø Öze bunzen alevinde sterilize edilir,soğuması için kısa süre beklenir
Ø Steril öze ile katı besiyerinden bir miktar kültür alınır
Ø Kültür lam üzerine damlatılmış su ile karıştırılır
Ø Öze bunzen alevinde sterilize edilip,yerine konur
Ø Preparatın kuruması için bir süre beklenir
Ø Bir pens yardımıyla bir ucundan tutulan lam bunzen aleviden 3 kere geçirilir


16.11.06 19:29 Yazan: stanger34

b)Boyama Yöntemi:
Ø Uygulamada hazırlanan preparat üzerine crysal violet damlatılarak 1-2 dak beklenir
Ø Su ile hafifçe yıkanarak boyanın fazlası akıtılır
Ø Lugol çözeltisi damlatılarak 1 dak bekletilirSürenin sonunda Lugol çözeltisi akıtılır
Ø Preparat %95’lik etil alkol ile yıkanır(10-15 sn )
Ø Preparat, saf sudan geçirildikten sonra sulu carbol fuchsin çözeltisi ile 10-30 saniye boyanır
Ø Damıtık su ile iyice yıkanır ve kurulama kağıdı ile hafifçe suyu alınır ve kurumaya bırakılır
Ø İmmersiyon objektifi ile mikroskopta incelenir

Kullanılan çözeltiler:
Crystal Violet Çözeltisi:
Crystal Violet 050 g
Damıtık Su 10000 ml

Lugol çözeltisi
İyot 100 g
KI 200 g
Damıtık Su 30000 ml

Carbol Fuchsin (Ziehl-Neelsen)
Basic fuchsin 100 g
Etanol (%95) 1000 ml
Fenol (%5’lik çözeltisi suda) 10000 ml

2Küf Boyama:
Materyal:
· Lam
· Öze
· Küf kültürü
· Lactofenol
· %95’lik etil alkol
· Kurutma kağıdı
· İmmersiyon yağı
· Mikroskop
· Lamel

Metot:
Ø Temiz bir lam üzerine bir damla lactofenol çözeltisinden damlatılır
Ø İğne uçlu öze ile spor yapısını içeren kültür bir miktar besiyeri ile birlikte alınarak çözelti üzerine konur
Ø Üzerlerine bir damla alkol damlatılıp hava kabarcığı kalmayacak şekilde lamel kapatılır
Ø Preparat mikroskopta incelenir

Kullanılan Çözeltiler:
Lactofenol Çözeltisi:
Fenol (kristal) 20 g
Laktik Asit 20 g
Gliserol 40 g
Saf su 100 ml

Hata Kaynakları:
· Yeterli steril koşullarda çalışmama
· Besi yerinden kültür alımına dikkat etmeme
· Preparat alınırken kültürün lam üzerindeki su ile iyice karıştırılmaması
· Mikroorganizmaların lam üzerine iyice fiksasyon edilmemesi
· Damlatılan boyaların gereğinden fazla veya az damlatılması
· Bekleme sürelerinin yeterli olmaması
· Su ile yıkamada mikroorganizmaların kayıp olması
· Kurutma kağıdının fazla bastırılması
· Küf boyamada lamelin hava alacak şekilde kapatılması

Ekler:
→Gıdadaki mikroorganizmaların tüm yüzeye yayılması için parçalama işlemi yapılır Bu işleme homojenizasyon denir Homojenizasyonda üç tip alet kullanılır:
-Stomacher: Dilüsyon sıvısı içinde bulunan maddeyi pedalları ile döverek parçalayıp sıvıya homojen olarak dağıtan alettir
-Blender: İçinde bulunan bıçağın dönmesi sonucu homojenizasyon sağlayan alettir
-Top drive homogenizer: Bıçağın üstten aşağıya dönerek inmesiyle homojenizasyon sağlayan alettir

→Gram pozitif bakterilerin alkol ile muameleden sonra crystal violet-iyot kompleksini bırakmamalarının nedeni hücre duvarının özelliklerinden kaynaklanmaktadır Gram-negatif bakterilerde ince bir peptidoglycan tabaka bulunur ve yağ oranı daha fazladır Gram-pozitif bakterilerde ise peptidoglycan tabaka daha kalındır Gram boyamanın uygulanmasından sonra oluşan crystal violet-iyot kompleksi, alkol ile yıkamada gram pozitif bakterilerde kalın peptidoglycan tabakadan çıkamaz ve hücre içinde kalarak hücrenin mor renkte görünmesine neden olur Gram negatif bakterilerde ise alkol, hücre duvarının dışındaki lipopolisakarid tabakada delikler oluşturur Böylece alkolden sonraki su ile yıkamada boya yıkanır ve gram negatif bakteriler başlangıçtaki şeffaf durumlarına dönerler Bu aşamadan sonra bakteriler karşıt boya olan safranin ile boyandıklarında boyayı tuttukları için renkleri pembe-kırmızı görünür Gram pozitif bakterilerde safraninin bir etkisi olmadığı için hücrenin renginde son olarak bir değişiklik meydana gelmez

Sonuçlar ve Bulgular:
Dökme plak – PCA: 46102
EMB: 1102
Yayma plak – DRBC: 2104
Direk ekim – MEA: Oğuzhan - %60
Nükhet - %80
Serli - %100
Serpil - %100

Referanslar:
Ø HEPERKAN, D 1998, Gıda Mikrobiyolojisi Ders Notları, İstanbul
Ø Gıdalarda Temel Mikrobiyolojik Analiz Yöntemleri, Tübitak
Ø GÜRGÜN,V; AK HALKMAN 1998 Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri Gıda Teknolojisi Yayınları, Yayın No:7, Ankara

04.12.06 21:55 Yazan: mkcsen

Gıda mikrobiyolojisi ile ilgili kaynak rica ediyorummSaygılarımlaCem ŞEN

04.12.06 22:18 Yazan: stanger34

arkadaşım istediğin konuya burdan ulaşabilirsin aşağıdaki linki tıkla

paylastr gıda mikrobiyolojisi

 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 01:18.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz