PaylaşTR

Geri git   PaylaşTR > EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÜNYASI > Lise Üniversite > Fizik

Atış hareketleri

Fizik
Atış hareketleri, Atış hareketleri ATIŞ HAREKETLERİ Cismin vo ilk hızı ile atılması sonucu yaptığı hareketlere atış hareketleri denir Düşey, yatay ve eğik atış diye atılma doğrultusuna göre üçe ayrılır DÜŞEY ATIŞ HAREKETİ Düşey doğrultuda yapılan atış hareketidir Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya olmak üzere ikiye ayrılırlar a) Yukarıdan aşağıya düşey atış hareketi : Belli yükseklikten aşağıya doğru vo ilk hız ile atılan bir cismin yaptığı harekettir Yerçekimi ivmesi ile hareket yönü aynı olduğundan cismin “g” ivmesi ile ve Atış hareketleri atış formülleri, atış hareketleri formülleri, atış hareketlerı, atışlar formülleri, düşey atiş formülleri, eğik atış formülleri, eğik atış hareketi formülleri, fizik atış formülleri, fizik atışlar formülleri, serbest atış formülleri, yatay atış formülleri, yatay atış hareketi formülleri, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
Paylaş
22.11.06 01:49 Yazan: stanger34
Atış hareketleri

Sponsorlu Bağlantılar

Atış hareketleri


ATIŞ HAREKETLERİ

Cismin vo ilk hızı ile atılması sonucu yaptığı hareketlere atış hareketleri denir Düşey, yatay ve eğik atış diye atılma doğrultusuna göre üçe ayrılır

DÜŞEY ATIŞ HAREKETİ

Düşey doğrultuda yapılan atış hareketidir Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya olmak
üzere ikiye ayrılırlar

a) Yukarıdan aşağıya düşey atış hareketi : Belli yükseklikten aşağıya doğru vo ilk hız ile atılan bir cismin yaptığı harekettir Yerçekimi ivmesi ile hareket yönü aynı olduğundan cismin “g” ivmesi ile hızlanır Böylece cismin ilk hızı olan; düzgün hızlanan doğrusal hareket yapar Bağıntıları aşağıdaki gibidir
Hareketle ilgili hız – zaman ve konum – zaman grafikleri şekildeki gibidirÖRNEK:
25 m yükseklikten aşağıya doğru 20 m/sn hızla atılan bir cisim;
Yere hangi hızla çarpar ?
Yere kaç saniyede ulaşır ?
Atıldıktan 0,5 saniye sonra yerden yüksekliği kaç metre olur ?
( g = 10 m/sn² )

ÇÖZÜM:
h = 25 m
vo = 20 m/sn

v = ? a) v² = vo² + 2gh b) v = vo + gt
t = ? v² = 20² + 21025 30 = 20 + 10t
t = 0,5 sn v² = 900 t = 1 sn
h2 = ? v = 30 m/sn

c) 0,5 sn deki düşme;Yerden yükseklik = h2 = h - h1
h2 = 25 m - 11,25 m = 13,75 m
h2 = 13,75 m

b) Aşağıdan yukarıya düşey atış hareketi: Aşağıdan yukarıya doğru vo ilk hızı ile atılan bir cismin yaptığı harekettir Cismin ilk hızının yönü ile yerçekimi ivmesi (g) ters yönlü doğrudan cismin hızı g ivmesi ile yavaşlar Böylece cisim düzgün yavaşlayan doğrusal hareket yaparBağıntıları aşağıdaki gibidir


v = vo - at
v = vo - gt

v² = v²o - 2ax
v² = v²o - 2gh

Cismin en yüksek noktaya ( maximum yüksekliğe ) çıktığı zaman v = 0 olur v = vo – gt bağıntısında v yerine sıfır koyulursa bulunacak zaman çıkış zamanıdır

v = vo - gt
= vo - gt ç

Çıkış süresi = iniş süresi

tuçuş = 2tç

h = vo t - gt² bağıntısında t yerine tç maximum çıkış yüksekliği ( hmax ) bulunur
Aşağıdan yukarıya düşey atışta, cisim en yüksek noktaya çıktıktan sonra geri dönerek serbest düşme hareketini yapar
Hareketli ile ilgili grafik şekildeki gibidir
NOT: Cisim yerden h1 kadar yüksekten vo hızı ile aşağıdan yukarıya doğru atılırsa yere düşünceye kadar geçen zaman aşağıdaki bağıntıyla bulunurDüşey atış ile ilgili bilinmesi gerekli önemli özellikler şunlardır:
– Aşağıdan yukarıya atışta maximum noktaya çıkış süresi tekrar yere düşüş süresine eşittir
- Aşağıdan yukarıya düşey atışta, cisim maximum yüksekliğe ulaştıktan sonra, geriye dönüş hareketi serbest düşme hareketidir
- Aşağıdan yukarı atışta, yükselme ve düşme arasında aynı noktadaki hızlar birbirlerine eşittirler Yalnız yönleri zıttır

VC = 0

VA = VB

VD = VK

ÖRNEK :
Aşağıdan yukarıya doğru 50 m/sn’ lik ilk hızla atılan bir cisim:
Kaç saniye yükselir?
Maximum çıkış yüksekliği nedir?
Atıldıktan 2 sn sonraki hızı ve yerden yüksekliği nedir


ÖRNEK :
Bir cisim 125 metre yüksekten serbest bırakılıyor Yere çarpma hızı kaç m/sn olur? ( g = 10 m/sn² )

ÇÖZÜM :
Cismin 125 metreyi düşme zamanını bulalımt zamanını bulduktan sonra hızı bulabiliriz
v = gt = 105 = 50 m/sn lik hızla yere çarpar

ÖRNEK :
Yüksekliği 390 metre olan bir uçurumun kenarından bir cisim 8 m/sn lik düşey olarak aşağı yönde fırlatılıyor 5sn sonunda cismin yerden yüksekliği kaç metredir?
( g = 10 m/sn² )

ÇÖZÜM :
Cisim aşağı yönde düşey atış yaptığından 5 sn de düştüğü yüksekliği bulalım
dir390 metre yükseklikte olan uçurumdan atıldığına göre, yerden yüksekliği;

- 165 = 225 metre bulunur
ÖRNEK:
Bir taşı yukarıya doğru düşey olarak 60 m/sn hızla fırlattıktan 3 sn sonra ikinci bir taş en az kaç m/sn fırlatılırsa havada karşılaşır? ( g =10 m/sn² )

ÇÖZÜM:
Taşların havada bir yerde karşılaşmaları için sınır değer aynı anda yere çarpmalarıdır

Birincinin havada kalma zamanı :

Birinci taş 12 sn sonra yere çarpacağına göre kincisi havada en az 12-3 = 9 sn kalmalıdırhızla atılmalıdır
NOT : Bir cismin yukarı doğru çıkışıyla, aşağı doğru inişi esit zamanda olduğuna göre yere değme zamanıAlınır Yani 2t çıkış = t uçuş dur

2 – YATAY ATIŞ KAREKETLERİ

Belli bir yükseklikten yere paralel olarak vo hızı ile fırlatılan cismin yaptığı harekete denir Yatay atış ve ileride göreceğimiz eğik atış hareketleri birer birleşik hareket çeşididirler
vo ilk hız ile yatay olarak belli bir yükseklikten bir cismin bu hız vektörü devamlı yön ve şiddet değiştireceğinden yatay ve düşey olarak iki bileşene ayırabiliriz

Yatay atış hareketlerine vo ilk hızlı
cisim, AB doğrultusunda düzgün doğ-
rusal, AD doğrultusunda ise serbest düş-
me hareketi yapar Buna göre cismin
her hangi bir noktadaki hızı yatay ve
düşey bileşenlerine ayrıla bilir veya bi-
leşenler belli ise istenilen noktadaki hız
bulunabilir

Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
22.11.06 01:49 Yazan: stanger34

Yatay atışla ilgili gerekli formüller yazılacak olursa;
Yatay eksende düzgün doğrusal hareket yapıldığında; hızın yatay bileşeni

vx = vo = sabit ve x = vo t = vx t

Düşey eksende ise düşme hareketi yapıldığından; hız denklemi vy = gt ve alınan

yol denklemi

Herhangi bir andaki hız vx + vy = v dir vx ± vy;

v² = vx² + vy² olur veya
Hareketlinin çizdiği yörünge bir eğri olup, hız vektörü bu yörüngeye devamlı teğettir
Hız vekyörünün herhangi bir anda yatayla yaptığı bir açı hız üçgeninden;

vy
tanα =
Vx bağıntısı ile bulunur

NOT: Aynı yükseklikten biri serbest bırakılan diğeri yatay olarak atılan iki cisim aynı anda yere düşerler Yani aynı yükseklikten yatay olarak fırlatılan farklı kütleli cisimler aynı anda
( aynı sürede ) yere düşerler
ÖRNEK:
500 m yükseklikten uçmakta olan bir uçak, hızı 720 km/h iken bombasını bırakıyor

Bomba yere kaç saniyede ulaşır?
Bomba atıldığı yerin düşeyinden kaç metre ileriye düşer ?
Bomba yere vurduğunda hızı ve yatayla yaptığı açı kaç derecedir? ( g = 10 m/sn² )

ÇÖZÜM :
720 km
h = 500 m v = = 200 m/sn
h
t = ?
x = ? a) Bomba bırakıldıktan sonra serbest düşme hareketi yapar
v = ?
α = ?b) x = vx t = vo t = 200 m/sn => x = 2000 m
c) Önce hız bileşenleri bulunur
vx = vo = 200 m/sn
vy = gt = 1010 m/sn = 100 m/sn
v² = v²x + v²y = (200)² + (100)² = 50000

ÖRNEK :
Kütleleri m1 ve m2 olan iki cisim aynı yükseklikte ve seviyedeki yatay düzlemden v1 ve v2 yatay hızları ile fırlatılıyor Cisimler atıldıkları düşey doğrultuda “a” ve “b” kadar ve k noktasına düşüyorlarolduğuna göre oranı nedir?


ÇÖZÜM :
Cisimler yatay atış hareketleri yaptıklarından,

a = v1 t1 ve b = v2 t2 dir

Aynı yükseklikten fırlatıldıklarından t1 = t2 dirburadan ;

3- EĞİK ATIŞ HAREKETLERİ

Yatayla α açısı yapacak şekilde vo ilk hızı ile atılan bir cismin yaptığı harekettir
Cisme hareketi sırasında yer çekimi kuvveti etki ettiğinden düşey doğrultudaki hızının değişmesine neden olur

Hareketi inceleyebilmek için önce hızın bileşenlerini ( vox, voy ) bulmamız gerekir

vox = vo cos α ve voy = vo sin α dır

Eğik atış hareketlerinde cismin yatay hız bileşeni hiç değişmeyip sabittir

vox = vx = sabit


Cismin düşey hız bileşeni yerçekimi
kuvvetinden dolayı giderek şiddetini
kaybeder En yüksek noktaya çıkınca
vy = 0 olur

vy = voy - gt = vo sin α - gt

Cismin yatay hız bileşeni değişme-
diği için x ekseninde alınan yol:

x = vx t bağıntısı ile bulunur


Düşey hız bileşeni ise sürekli azaldığından bu eksende alınan yol;

y = h = voy t - gt²

Cisim en yüksek noktaya çıktığında vy = 0 olacağından çıkış süresi (tç ) bulunur

vy = voy - g t
0 = voy - g tç => tç

En yüksek noktaya çıkış süresi yere düşüş süresine eşit olduğundan;
tuçuş = 2tçıkış olur

Yine cisim tepe noktasına vardıktan sonra vox hızı ile yatay atış hareketi yapar

Maximum çıkış yüksekliği ise; h = voy t - gt² bağıntısında t yerine tç yazılarak

veya tepe noktasından sonraki serbest düşmeden gidilerek bulunur

hmax = voy tç - gt²ç veya hmax = gt²ç

Cismin atıldığı nokta ile düştüğü nokta arasındaki uzaklığa atış uzaklığı veya menzil denir
x = vx t bağıntısından t yerine tuçuş yazılırsa xmax bulunur

xmax = vx tuçuş


Atılan cisim uçuş süresi, 0 dan T’ ye çıkış T’ den A’ ya iniş süresi olursa,

Tçıkış = tiniş ve tçıkış + tiniş = tuçuş olur Buradan,

tçıkış = tiniş = tuçuş = olur

Eğik atışta cismin hızının yatay bileşeni hiç değişmeyip düşey bileşeni değiştiren hız vektörünün şiddeti, yönü ve yatayla yaptığı açı sürekli değişir

Herhangi bir andaki hız ; v = vx + vy olup vx ± vy olduğundan;

v² = v²x + v²y veya v = v²x + v²y dir

Hızın herhangi andaki yatayla yaptığı açı:

tan θ = bağıntısı ile bulunur


Eğik atış hareketleri ile ilgili bilinmesi gerekli önemli bazı bilgiler:

1 – Eğik atışta α = 45º için menzil maximum olur ( xmax olur )
2 - Birbirlerini 90º ye tamamlayan açılarla atışlar yapılırsa, her durumdaki menziller birbirlerine eşit olur

α = 40º için x1
için x1 = x2 olur ( Yalnız hızlar sabit olacak )
α = 50º için x2
3 - Cisim hangi hızla atılırsa atılsın düzleme düşme hızı ve düzleme yaptığı açı ilk hız ve atış açısına eşittir
4 – Eğik atışla herhangi bir durumdaki hız V = vo² - 2gy olduğundan aynı yüksekliktedi hızlar birbirine eşittirler Çünkü; vo ve g sabit olup, V’ yi belirleyen eleman y’ dir y’ lerin eşit olduğu noktalarda hızlarda böylece eşit olur
α = 45º için xmax olur 60º + 30º = 90º olduğu için α = α¹ ve
her iki durumda menziller Vo = Vo¹
birbirine eşittirler


YK = YL = YM = YN
olduğu için,

VK = VL = VM = VN
olur


Eğik ve yatay atışta hız bileşenlerinin grafikle afadesiÖRNEK :
Yatayla 53º lik açı yapacak, şekilde 200 m/sn hızla atılan bir cisim,

Hızının atıldığı andaki bileşenleri,
En yüksek noktaya çıkış ve uçuş süresi,
Maximum çıkış yüksekliği,
Atıldıktan 2 sn sonraki hızını ve doğrultusunu
Atıldıktan 4 sn sonra bulunduğu noktanın koordinatlarını,
Atış uzaklığını
Yere çarpma hızını bulunuz
( sin 53º = 0,8 ; cos 53º = 0,6 )
ÇÖZÜM :

vox = vo cos 53º = 200 m/sn 0,6
vox = 120 m/sn
voy = vo sin 53º = 200 m/sn 0,8
voy = 160 m/sn

tç =

tç = 16 sn
tuçuş = 2tç = 2*16 sn = 32 sn
tuçuş = 32 sn

c) hmax = gt²ç = 10 16² = 1280 m veya


hmax = voy tç - gt²


hmax = 160 16 - 10 16²
hmax = 1280 m

d) vx = vox 120 m/sn ( sabit )
xoy = voy - gt = 160 - 102 = 140 m/sn

tan θ = = = = 1,166

θ 49º
vx = 120 m/sn vy = 140 m/sn

e) x = vxt = 120 m/sn 4 sn = 480 m
x = 480 m

y = voy t - gt²

y = 1604 - 104² = 560 m
y = 560 m

xmax = vxtuçuş = 120 m/sn32 sn
xmax =3840 m

vx = vox = 120 m/sn
xy = voy - gt
vy = 160 m/sn - 10 m/sn 32 sn = 160 m/sn
vy² = vx² + vy² = 120² + 160² = 40000
v = 200 m/sn

18.10.07 20:41 Yazan: frommy

tesekkurler guzel anlatım olmus, fakat grafikler cıkmamış
pdf olsa tamsuper olcakmış

06.10.08 09:49 Yazan: alergun

bilgi icin tesekkurler iyi bir ozet olmus

 

WEZ Format +2. Şuan Saat: 00:25.


PaylaşTR Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur. Copyright © 2004-2015

Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize bildirin.

PaylasTR.Org | Since 2004

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...
Üye olmadan yeni konu açıp soru sorabilirsiniz